O nas

4000

BENEFICJENTÓW

94

WOLONTARIUSZY

11

projektów

550 650,67 PLN

Obrotu w 2018 r.

O nas

 

Zgodnie ze statutem, „Fundacja Gwiazdka” wspiera rozwój, edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży (działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym), oraz stwarza mieszkańcom wsi i małych miejscowości warunki do rozwoju społecznego i kulturalnego (działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego). We wszystkich realizowanych przez nas przedsięwzięciach, stawiamy na rozwój umiejętności i inicjatyw oddolnych, jak również wsparcie wolontariatu i aktywności lokalnych grup nieformalnych. Z uwagi na powyższe, Fundacja rozwija m.in. swoją aktywność w zakresie działań rzeczniczych i aktywizacji osób starszych (działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym).

Dokumenty Fundacji:

Nasza historia

           Naszą działalność w 2013 r. rozpoczęliśmy od działań z zakresu pomocy społecznej, którą, jako jeden z trzech komponentów działalności, realizujemy do dnia dzisiejszego w trybie ciągłym (a nie projektowym). Nasze wsparcie polega na pomocy rzeczowej w postaci jedzenia, ubrań, środków czystości oraz innych art. pierwszej potrzeby, a nawet mebli czy sprzętów AGD, tym rodzinom, które, ze względów finansowych, nie potrafią zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Wychodzimy z założenia, że bieda to zjawisko, które obejmuje nie tylko biologiczno-fizjologiczny aspekt funkcjonowania ludzi, ale oddziałuje również negatywnie na ich funkcjonowanie w społeczeństwie, stwarzając poczucie wykluczenia, limitując partycypację publiczną, społeczną i kulturalną (P. Nosal, Symboliczno-relacyjny wymiar wykluczenia przez ubóstwo, Studia Socialia Cracoviensia 6, 2014). Dlatego właśnie, regularnie (min. dwa razy w miesiącu) wspieramy ponad 150 osób w zakresie dożywiania i wsparcia rzeczowego. W tym zakresie współpracujemy m.in. z Bankiem Żywności SOS w Warszawie oraz licznymi firmami prywatnymi, m.in. L’Oreal, Bakalland, Reckitt-Benckiser, Henkel, Bakoma, Cross Jeans, Tago itd. W ubiegłym roku, w ramach darowizn rzeczowych dla naszych podopiecznych rozdystrybuowaliśmy równowartość 108200,28 PLN.

 

         Już około rok po rozpoczęciu działalności statutowej, podjęliśmy decyzję, że pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej nie może ograniczać się do pomocy materialnej. Do trwałego wyjścia z ubóstwa i budowy silnych społeczności lokalnych, potrzebny jest szereg zróżnicowanych działań, zarówno zwiększających kompetencje jednostek, jak i poświęconych pracy z całą grupą. Właśnie dlatego, od 2015 r., realizujemy szereg działań towarzyszących, które z czasem rozrosły się i zaczęły obejmować coraz szersze grupy społeczne (ok. 3500 osób w 2018 r.). W taki właśnie sposób rozwinęliśmy szereg działań umożliwiających rozwój i pomoc w nauce dzieciom z trudnych środowisk oraz informowanie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, które istotnie zmniejszają poczucie bezpieczeństwa i szanse rozwoju lokalnych społeczności.

 

          Nasze projekty edukacyjne i informacyjne podnoszą społeczną świadomość, otwartość i wrażliwość kulturową i środowiskową prowadząc do wzajemnego zrozumienia i otwartości na dialog i porozumienie. W 2018 r. pozyskaliśmy ponad 420 tys. zł na ich realizację ze środków publicznych (gminnych, wojewódzkich i resortowych) i ponad 12 tys. zł od darczyńców prywatnych.

 

           Rok 2015 był dla nas rokiem przełomowym. Od 2015 roku nie tylko rozdajemy żywność, ale również edukujemy i informujemy naszych podopiecznych, pomagając im lepiej funkcjonować w społeczeństwie. W tym właśnie roku, bazując na swoich doświadczeniach w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Fundacja po raz pierwszy wydała publikację „W pełni sprawni” dotyczącą społecznej i zawodowej integracji osób niepełnosprawnych. Broszury zostały przez nas rozdystrybuowane w urzędach, placówkach medycznych i punktach usługowych znajdując tysiące czytelników. Mogąc obserwować codzienne zmagania naszych podopiecznych z ograniczoną sprawnością w 2015 r. Fundacja zorganizowała również cykl szkoleń dla wolontariuszy i członków rodzin wspierających osoby starsze i niepełnosprawne, współfinansowane przez Samorząd Woj. Mazowieckiego. W trakcie szkolenia, oprócz cyklu wykładów i prelekcji, uczestnicy otrzymali nieodpłatnie indywidualne wsparcie psychologa i prawnika, które okazały się nieocenioną pomocą w rozwiązaniu wielu codziennych problemów.

 

            W kolejnych latach, nasze działania znacznie się rozszerzyły. Fundacja obecnie realizuje rocznie od 9 do 11 programów współfinansowanych ze środków publicznych. Większość przedsięwzięć skierowanych jest do dzieci i młodzieży i realizowanych w środowisku lokalnym, o zasięgu kilku gmin lub kilku powiatów. Jako najważniejsze, należy wskazać m.in. półkolonie profilaktyczno-edukacyjne dla 280 dzieci; realizację kampanii społecznej na rzecz tolerancji osób niepełnosprawnych; dwa cykle warsztatów "Europejskie Popołudnia", w trakcie których ponad 360 uczestników, w atrakcyjny dla swojej grupy wiekowej sposób, poznawało zasady funkcjonowania UE, trzy cykle warsztatów wspierających rozwój wolontariatu i świadomość dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych (każdorazowo 50-75 uczestników), serie warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom z uwzględnieniem kształtowania kompetencji miękkich i z wykorzystaniem technik dramy (realizowany do tej pory w trzech seriach; w ostatnim roku objął 75 osób).

 

               W 2018 roku, jeszcze mocniej niż w latach poprzednich, skupiliśmy się na profilaktyce. W 2018 roku rozpoczęliśmy m.in. trzyletni program „Wróżka Okruszka Przeciwko Przemocy” (zakładający pomoc ponad 4000 beneficjentom) oraz program profilaktyczny „Wróżka Okruszka Opowiada o Zdrowiu Psychicznym” (udział 560 dzieci). Ponadto, grupa 40 dzieci wyjechała z nami na dwutygodniowe kolonie profilaktyczne („Wakacje z Gwiazdką”). W czerwcu 2018 r. nawiązaliśmy również współpracę międzynarodową z organizacjami ukraińskimi działającymi w podobnym obszarze („Młodzi Agenci Zmian” i „Pangeya Ultima”). W grudniu 2018 r., przy współfinansowaniu Samorządu Woj. Mazowieckiego, udało nam się zorganizować kilkudniową wizytę 60 młodych ludzi z Winnicy i Kijowa. Goście z Ukrainy, wspólnie z grupą młodzieży z Polski, mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności współpracy, jak również konstruktywnego dialogu w czasie organizowanej przez nas konferencji młodzieżowej YouthVoice Mazovia, poświęconej debacie nt. praw człowieka. 

 

                 W 2018 roku zdecydowaliśmy się również na podjęcie szerszych działań skierowanych do seniorów z terenów wiejskich, poprzez program „Co Nam Poradzi Rada Seniora?” współfinansowany ze środków programu ASOS oraz program „Aktywny Senior w Powiecie Pułtuskim”, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, który zakończy się w 2020 r. Poprzez ww. działania wspieraliśmy aktywność osób w wieku 60+ z terenów wiejskich, umożliwiając im szersze uczestnictwo w życiu kulturalnym, artystycznym i społecznym swojego sołectwa, gminy czy powiatu. Od 2018 r. działania w zakresie polityki senioralnej stały się trzecim, integralnym komponentem naszej działalności, a obecnie w naszych warsztatach, spotkaniach i wyjazdach, w każdym miesiącu bierze udział od 120 do 200 seniorów.

 

              Wierzymy, że przyjęty przez nas model działalności tj. połączenie wsparcia materialnego osób najuboższych z szerszymi działaniami profilaktycznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi w wymiarze międzypokoleniowym, pozwolą nam na trwałą zmianę w środowisku lokalnym. Z uwagi na specyfikę terenów, na jakich działamy (regiony wiejskie, o znacznym stopniu bezrobocia i wysokim wskaźniku ubóstwa), wieloaspektowość jest konieczna dla osiągnięcia celów, jakim jest rozwój wiejskich społeczności i oddolna stymulacja aktywności. Osoby, których pierwsze potrzeby nie są zaspokojone, nie będą wykazywały chęci rozwoju i uczestnictwa we wspólnocie lokalnej – m.in. dlatego zawsze w trakcie naszych warsztatów, spotkań czy wyjazdów zapewniamy wszystkim uczestnikom wyżywienie, mając pewność, że wielu z nich nie byłoby na to stać.

 

Najważniejszym dokumentem regulującym naszą pracę jest statut Fundacji - możesz zobaczyć go tutaj.

 

Gdybyś chciał zobaczyć, w jaki sposób działaliśmy w latach ubiegłych - zajrzyj do naszego sprawozdania finansowego i merytorycznego, które publikujemy co roku w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego (https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/).

 

Ostatnie sprawozdanie merytoryczne (2018 r)

 

Ostatni rachunek zysków i strat (2018 r.)

 

Ponadto, możecie się Państwo zapoznać z naszym rejestrem umów cywilnoprawnych za rok 2017, 2018 i bieżący rok.

Prezes Fundacji: Ewa Jakóbczak-Walczak

Adres: Hetmańska 65, 05-120 Legionowo, email: info@fundacjagwiazdka.pl; tel. 609 105 448, NIP 536 191 42 44; KRS 0000472278, REGON 146813939

nr rachunku bankowego: 52 1090 1841 0000 0001 3115 9041, Bank Santander